بهترین هنرستان فنی پسرانه غیر دولتی در تهران

1913 مورد یافت شد